KnjigovodstvoO podjetjuStoritveText Box: Text Box: V naem podjetju bomo za vas opravili naslednje storitve:

vodenje davčne knjige izdanih in prejetih faktur
knjienje in kontiranje dokumentov za temeljne poslovne knjige
obračun osnovnih sredstev (amortizacija in prevrednotenje) 
obračun plač, regresov za letni dopust, avtorskih honorarjev
obračun nadomestila plač za refundacije boleznin, nege
obračun davka na dodano vrednost
obračun zamudnih obresti
spremljanje terjatev in obveznosti
sestavljanje poročil Banki Slovenije o terjatvah in obveznostih
priprava dokumentacije za pridobivanje kreditov
analitično evidentiranje strokov in prihodkov
izdelava glavne blagajne
izdelava davčne bilance
sestavljanje poročila o plačah zaposlenih za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4/M8) in dohodnino
sestavljanje letnih računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz bilančnega dobička ali izgube)
kontaktiranje z davčnimi uradi
po potrebi urejanje kadrovskih zadev
cenitve osnovnih sredstev drobnega gospodarstva
druge svetovalne storitve
Kje se nahajamoKontaktwww.karo.si